УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир усны хөөрөг


cesspool evacuator


насос ассенизационный

бохир усны хөөрөг


effluent pump


насос для перекачки сточных вод

бохир усны хөөрөг


sewage water pump


насос для сточной воды

Зураг