УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир усны худгийн шүүр


gully grating


решёкта над водосточным колодцем

Зураг