УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир усны худаг


cesspool


колодец канализационый

Бохир ус цуглуулан авахад зориулагдсан ус сувгийн системтэй холбогдоогүй ба ариутгах савнаас ялгагдах ялгаа нь суваггүй, ус үл нэвтрүүлэх газар доорх сав

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

A cesspool is a pit lined with cement or stone and sometimes has an outlet pipe connected to another pit.

Source https://www.wrenvironmental.com/difference-cesspool-septic-tank-tight-tank/

бохир усны худаг


cesspool


колодец канализационный

бохир усны худаг


cesspool


колодец сточный

Зураг