УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир усны хоолой


downpipe


водосточная труба

бохир усны хоолой


spout


водосточная труба

бохир усны хоолой


water spout


водосточная труба

бохир усны хоолой


soil pipe (sewer)


труба сточная

Зураг