УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир усны тунгаагуур


gun barrel


отстойник стрчных вод

бохир усны тунгаагуур


sludge pan


отстойник стрчных вод

бохир усны тунгаагуур


sewage tank


отстойник сточных вод

бохир усны тунгаагуур


sewage tank


отстойник для сточных вод

Зураг