УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир усны суваг


rain catcher


водосточнвя канава

бохир усны суваг


kennel


водосточная канава

бохир усны суваг


kennel


ливнесток

бохир усны суваг


waste channel


канал сточный

Зураг