УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир усны босоо хоолой


soil pipe


вертикальная канализационная труба

Зураг