УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир усаар услах талбай


disposal field


земледельческое поле орошения

бохир усаар услах талбай


sewage farms


земледельческие поля орошения (ЗПО)

Бохир усаар усалдаг хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.46

Зураг