УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус цэвэрлэх станц


effluent treatment plant


станция очистки сточных вод

бохир ус цэвэрлэх станц


sewage disposal plant


станция очистки сточных вод

бохир ус цэвэрлэх станц


sewage treatment plant


станция очистки сточных вод

бохир ус цэвэрлэх станц


sewage water treatment plant


станция очистки сточных вод

Бохир усыг цэвэршүүлэх, түүнээс гарсан тунадсыг боловсруулах барилга байгууламжийн цогцолбор.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.46

Зураг