УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус цэвэрлэгээний лагийн цөөрөм


sludge lagoon


пруд для очистки сточных вод

Зураг