УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус цуглуулах шугам


sewer

3.1.9.“бохир ус цуглуулах шугам” гэж барилгын гадна талын эхний худгаас бохир ус татан зайлуулах шугамд холбогдож байгаа худаг хүртэлх шугам сүлжээг;

Эх сурвалж: Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль/шинэчилсэн найруулга 2011 оны 10 сарын 6

System of artificial channels or conduits (pipes), now usually covered and underground, for carrying off and discharging waste water and the refuse from houses and towns.

Source EcoLexicon
Зураг