УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус татуургын эргэлтийн худаг


sewerage turn-point gully


колодец канализационный поворотный

Зураг