УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус татуургын шургах хоолой


sewerage dip-pipe


дюкер канализационный

Зураг