УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус татуургын шугамын худаг


sewerage pipeline gully


колодец линейный канализационный

Зураг