УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус татуургын шаараг зайлуулах худаг


mud sump


колодец канализационный грязевой

Зураг