УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус татуургын цутгамал хоолой


cast-in-situ sewerage conduit


трубопровод канализационный монолитный

Зураг