УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус татуургын хөөргийн өртөөний тосгуур сан


sewage pumping station reservoir


резервуар канализационный насосной станций приёмный

Зураг