УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус татуургын хөөргийн ерөнхий өртөө


main sewage pump station


станция насосная канализационная главная

Зураг