УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус татуургын хий зайлуулах худаг


ventouse chamber


колодец канализационный вантузный

Зураг