УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус татуургын уулзвар худаг


nodal-point gully


колодец канализационный угловой

Зураг