УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус татуургын мужилсан хөөргийн өртөө


district sewage pump station


станция насосная районная канализационная

Зураг