УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус татуургын гудамжны сүлжээ


outer discharge system


сеть канализационная наружная

бохир ус татуургын гудамжны сүлжээ


street sewerage system


сеть канализационная уличная

Зураг