УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус татуургын гол хоолой


sewage conduit


коллектор водосточный

бохир ус татуургын гол хоолой


main trunk sewer


коллектор канализационный главный

бохир ус татуургын гол хоолой


main sewer


коллектор канализационный главный

Зураг