УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бохир ус зайлуулах системийн тунгаах худаг


sewer catch basin


канализационный отстойный колодец

Зураг