УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

босоо элсэн шүүрүүл


sand drain


вертикальная песчаная дрена

Зураг