УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

босоо хоолой


riser

босоо хоолой


standpipe

босоо хоолой


riser pipe


труба вертикальная

Зураг