УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

босоо ус хураамж


vertical water intake


водозабор вертикальный

Зураг