УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

босоо ус гаргуур (бороожуулах хоолойн)


riser


вертикальный водовыпуск

Зураг