УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

босоо тэнхлэгээр эргэдэг хаалт


side-hung gate


ворота с вертикальной осью вращения

Зураг