УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

босоо тэнхлэгтэй хаалт


butterfly gate


дроссельной затвор

Зураг