УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

босоо тэнхлэгт хаалттай боомт


butterfly dam


плотина с затворами c вертикальной осью

Зураг