УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

босоо турбин


vertical-shaft turbine


вертикальная турбина

Ажлын дугуйн босоо тэнхлэгтэй турбин.

Эх сурвалж: Водохозяйственный словарь, М, 1974, 110 стр

Зураг