УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

босоо тунгаагуур


vertical sedimentation chamber


отстойник вертикальный

босоо тунгаагуур


clarifying tower


отстойник вертикальный

Зураг