УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

босоо бортогон хаалт


circular type gate


вертикально цилиндрический затвор

босоо бортогон хаалт


cylinder gate


вертикольно-цилиндрический затвор

Зураг