УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

босго (ус татамж, усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн)


sill


порог

Зураг