УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бортогон шпүүнтэн үүр


circular gabion


цилиндрическая шпунтовая ячейка

Зураг