УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

борооны усны суваг


rainwater gutter

борооны усны суваг


gutter


ливнесток

Зураг