УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

борооны ус цуглуулах сав сан


storm sewage tank


емкость для сбора дождевых вод

Бохир ус цэвэрлэх үндсэн үйл ажиллагааг ашиглан тооцсон максимум утгаас давсан гадаргын урсацыг борооны улиралд, цуглуулан авдаг сав.

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

Зураг