УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

борооны ус цуглуулах ган


cistern

Байшингийн дээврээс унах борооны усыг хураах сав.

Эх сурвалж:

a tank or pit that collects rainwater from the roof of a house or building;

Source John M. Sharp, Jr. 2007 Department of Geological Sciences Jackson School of Geosciences The University of Texas Austin, Texas, USA
Зураг