УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

борооны ус хураах сан


storm sewage tank


ёмкость для сбора дождевых вод

борооны ус хураах сан


storm water tank


ёмкость для сбора дождевых вод

борооны ус хураах сан


storm water detention tank


ёмкость для сбора дождевых вод

Зураг