УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

борооны болон бохир ус тунгаах худаг


catch basin


ливневый или канализационный отстойныйй колодец

Зураг