УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бороожуулах шүршүүр


irrigation sprinkler head


дождевальная насадка

Усалгаатай талбай дээгүүр усыг бороо хэлбэрээр мананжуулан шүрших хэрэгсэл буюу бороожуулах машин төхөөрөмжийн нэг эд анги.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.41

Sprinkler nozzles, also referred to as spray nozzles, are an important, but often overlooked component of well-designed irrigation systems.

Source https://www.hunterindustries.com/product-line/nozzles
Нэмэлт тайлбар

Борооны дусал цацах алслалаар нь бороожуулах шүршүүрийг ойрын зайны -10 м хүртэл, дундын зайны -25м хүртэл, холын зайны 25м-ээс цааш гэж ангилдаг.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.41
Зураг