УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бороожуулах хушуу


irrigation sprinkler head


дождевальная насадка

бороожуулах хушуу


irrigation sprinkling nozzle


дождевальная насадка

Зураг