УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

бороожуулах төхөөрөмж


sprinkling machine


дождевальная установка

бороожуулах төхөөрөмж


rainer


дождевальная установка

бороожуулах төхөөрөмж


raingun


дождевальная установка

Зураг