УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

боомтын ёроолын ус гаргуур


dam outlet


глубинный водосброс плотины

Зураг