УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

боомтын хөндлүүр


damsite


створ плотины

боомтын хөндлүүр


dam location


створ плотины

боомтын хөндлүүр


dam site


створ плотины

Зураг