УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

боомтын хормойвч


ponur

Боомтын бууриар шүүрэх шүүрэлтийн замыг уртасгах зорилгоор шавар, бетон, төмөр бетоноор хийдэг.

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2015 албан хэвлэл

боомтын хормойвч


upstream blanket


понур

Боомтын сууриар шүүрэх шүүрэлтийн замыг уртасгах зорилгоор шавар, бетон, төмөр бетоноор хийдэг байгууламж.

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл 4.2.1.10

An impervious layer placed on the reservoir floor upstream of a dam. In the case of an embankment dam the blanket may be connected to the impermeable element in the dam.

Source Safety of existing dams, 1983

боомтын хормойвч


apron of dam


рисберма плотины

Зураг