УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

боомтын зүрхэвч


core of dam


ядро плотины

Шороон болон чулуун асгаасан боомтын их биеийн уртын дагуу ус үл нэвтрүүлэх материалаар хийдэг ус шүүрэхээс хамгаалах хийц, зүрхэвч.

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл 4.2.1.8

боомтын зүрхэвч


core of a dam


ядро плотины

Шороон боомтын шүүрэлтийг багасгах, боомтыг хэв гажлын аюулаас сэргийлэх, тэрчлэн доод налуугийн тогтвортой байдлыг лавшруулах зорилго бүхий боомтын дотоод хийц.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006 х.39

Нэмэлт тайлбар

Боомтын зүрхэвчийг ихэвчлэн ус бага нэвчих ул хөрсөөр далан буюу налуу хана хэлбэртэйгээр боомтын их бие дотор байгуулна.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006 х.39
Зураг