УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

боомтын дээд хашицын цамхагт ус татамж


upstream intake tower


башенный водозабор в верхнем бьефе плотины

Зураг