УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

боомтын дээд налуугийн шүд


heel of dam


зуб верховой грани плотины

Зураг